ಮುಖ ಪುಟ >> ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
  Name & Designation of the Officer Contact numbers, Fax, eMail id
01 ಡಾ: ರೇಜು.ಎಂ.ಟಿ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂ :+91-080 22483040.
ಫ್ಯಾ : +91-080-22126718.
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : spdssakarnataka@gmail.com
ಇ.ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 22483580, 22484720
02 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ಹೊನ್ನಾಂಬ., ಕ.ಆ.ಸೇ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು)
ದೂ :+91-080 22485576
02
ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)
ದೂ :+91-080 22103094.
ಫ್ಯಾ : 9448999423
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ :ssajda2016@gmail.com

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. & ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು :: 1800-42534567 [10.00 AM to 5.30 PM]

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ :

ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಆವರಣ,
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.
ಕರ್ನಾಟಕ.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್