ಮುಖ ಪುಟ >>ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ_ ಯುಡೈಸ್

ಯುಡೈಸ್ ವರದಿ 2015-16 - English | Kannada.

ಯುಡೈಸ್ ವರದಿ 2012-13 - English | Kannada.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2012-13 - English | Kannada.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2011-12 - English.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2010-11- Kannada | English.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2009-10.

DISE Report for the year 2009-10.

Analytical Report for the year 2008-09.

DISE REPORT for the year 2008-09

Designed & Developed by eGovernance Unit,Department Of Public Instuction Bengaluru