ಮುಖ ಪುಟ >>ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ_ ಯುಡೈಸ್

ಯುಡೈಸ್ ವರದಿ 2016-17 - ಆಂಗ್ಲ | ಕನ್ನಡ.

ಯುಡೈಸ್ ವರದಿ 2015-16 - ಆಂಗ್ಲ | ಕನ್ನಡ.

ಯುಡೈಸ್ ವರದಿ 2012-13 - ಆಂಗ್ಲ | ಕನ್ನಡ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2012-13 - ಆಂಗ್ಲ | ಕನ್ನಡ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2011-12 - ಆಂಗ್ಲ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2010-11- ಕನ್ನಡ | ಆಂಗ್ಲ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ 2009-10.

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಡೈಸ್ ವರದಿ.

2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ.

2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ಡೈಸ್ ವರದಿ.

 

Designed & Developed by eGovernance Unit,Department Of Public Instuction Bengaluru