ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯವರ್ತನೆ_ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

Sarva Shiksha Abiyan(SSA) is the flagship programme of Government of India to achieve Universal Elementary Education in the country in a mission mode.SSA aims to open new schools Building in those habitations which do not have schooling facilities and strengthen existing school Infrastructure through provisions of Additional class rooms, Ramp, Drinking water, Toilets for Girls, CWSN, maintenance grants and school improvement grants.Keeping with the above objectives, the major component of the programme is Civil works.Under Civil works Provision for

 • Construction of school buildings for New, Building less and Dilapilated schools.
 • Construction of Additional Class Rooms in Primary and upper primary schools.
 • Construction of BRC and CRC centers.
 • Construction of toilet for girls, boys and Child With Special Needs.(CWSN).
 • Construction of Boundary walls to Schools.
 • Major Repairs.
 • Drinking water.
 • Electrification.
 • Construction of Kasthuriba Gandhi Balika Vidyalaya.

These are residential school called KGBV. Large number of girls of the age group 10-14 years tends to drop out of the schools several reasons. Any temporary scheme limited to few months in a year may fail to keep these children in the school. These girls susceptible to early child marriage or becoming child labour. Therefore it is important to open residential schools with boarding facility for such children. SSA provided a special scheme called as KGBV.

 • Environmental assessment Report through Technical support group in three phases.
 • Site planning cover whole school planning in which future expansion is taken care.
 • Building Designs
  • Incorporating Earthquake / Cyclone Resistant features.
  • Implementation of concrete roof to kitchen shed to avoid Fire hazards.
  • Implementing Disaster management System.
 • Creating a barrier free physical environment in school.
  • Ramps with hand rails to be provided for Children with locomotors impairment.
  • Provision of embossed eye, charts on walls and avoid Projections, sharp edges etc. for children with visual impairment.
  • Provision of Supplementary visual information-ideograms for children with hearing impairment.
  • Provision for lot of open space and greenery, Use of bright colors and provision of in built play elements for children with uncommon social behavior(Intellectual impairment).
 • Quality of construction.
  • All construction are supervised by technical persons, who may be either from the government departments or recruited on contract.
  • Independent third party evaluation of civil works to improve quality of construction.
 • Technical support staff.
  1. State project office of SSA Consists of one Executive Engineer, one Asst. director, Four consulting Engineers and one Architect, Two DEOs, one Accounts asst, Two FDA's.
  2. Four Asst. Executive Engineers are appointed at divisional level and 33 Engineers at district level, 202 Junior Engineer at block levels are inspecting school buildings constructions work at all levels.

chart

 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ

>>2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ.

>> ಅನುಬಂಧ 5- 2012-13ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ.

>> ಅನುಬಂಧ 4- ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಆರಂಭದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪಿ.ಎ.ಬಿ. ಮಂಜೂರಾತಿ(ವರ್ಷವಾರು) ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ.

>> ಅನುಬಂಧ 3- ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಆರಂಭದಿಂದ ವರ್ಷವಾರು ಪಿ.ಎ.ಬಿ. ಮಂಜೂರಾತಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ.

>> 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು.

>> 2001-02 ರಿಂದ 2011-12ರವರೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ.

>> 2010-11ರ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. & 2011-12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು-ಅನುಬಂಧ-1 & 2 ರಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.

>> 2010-11ರ ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ಮತ್ತು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.

>> 2001-02 ರಿಂದ 2009-10ರವರೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ.

>> 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು.

>> 2001-02 ರಿಂದ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳು.

>> 2001-02 ರಿಂದ 2009-10ರವರೆಗೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳು.

>> ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ

>> 2001-02 ರಿಂದ 2009-10ರವರೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ.

>> ಶೌಚಾಲಯಗಳು

>> 2001-02 ರಿಂದ 2009-10ರವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂಶಗಳು.

>> 2001-02 ರಿಂದ 2009-10ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ .

>> 2001-02 ರಿಂದ 2009-10ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬೌಂಡರಿ ವಾಲ್.

>> 2001-02 ರಿಂದ 2009-10ರವರೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್