ಮುಖ ಪುಟ>> ಮಧ್ಯವರ್ತನೆ _ಆಡಳಿತ_ ಗುಣಮಟ್ಟ_ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು :

ಹಿನ್ನೆಲೆ :


Diversity is the hallmark of Indian Society. This is true of educational scenario. There are 3 districts in the State Bidar, D.K, Gulbarga which have a high also significant minority (Muslims) population. D.K district is a prosperous districts with minorities as one of the major chunk of population.


Likewise Kolar district, population is dominated by SC. DISE reports reveal that the retention rate in Bangalore Rural, Belgaum, Bangalore South, Gulbarga, Kolar, Tumkur and Uttara Kannada was less than 60%. A follow up process reveals that all these districts are bifurcated. The base figure, denominator, used in ‘Retention Estimates Formula’ was for undivided districts while, the figure in numerator confined to the new /divided component of the district. Hence, such low rates were observed. The corrected figure shows a retention rate of over 95% in the district and across all the taluks. Hence the above districts do not qualify under the SFD category.


ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ

ಎಸ್.ಎಲ್.ಎಫ್. ಪ್ರಗತಿ 2012-2013.

 

Designed & Developed by eGovernance Unit,Department Of Public Instuction Bengaluru