ಮುಖಪುಟ >> ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದಾಖಲೀಕರಣ_ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ವಾರ್ತೆ


ಕ್ರ ಸಂ ತಿಂಗಳು/ವರ್ಷ
ವರ್ಷ 2017-18
07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
06 ನವೆಂಬರ್ 2017
05 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017
04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2017.
02 ಜುಲೈ 2017.
01 ಏಪ್ರಿಲ್ / ಮೇ / ಜೂನ್ 2017.
ಕ್ರ ಸಂ ತಿಂಗಳು/ವರ್ಷ
ವರ್ಷ 2016-17
10 ಮಾರ್ಚಿ 2017.
09 ಫೆಬ್ರವರಿ 2017.
08 ಜನವರಿ 2017.
07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016.
06 ನವೆಂಬರ್ 2016.
05 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016.
04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016.
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2016.
02 ಜುಲೈ 2016.
01 ಜೂನ್ 2016.
ಕ್ರ ಸಂ ತಿಂಗಳು/ವರ್ಷ
ವರ್ಷ 2015-16
10 ಮಾರ್ಚಿ 2016.
09 ಫೆಬ್ರವರಿ 2016.
08 ಜನವರಿ 2016.
07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015.
06 ನವೆಂಬರ್ 2015.
05 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015.
04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015.
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2015.
02 ಜುಲೈ 2015.
01 ಜೂನ್ 2015.
ಕ್ರ ಸಂ ತಿಂಗಳು/ವರ್ಷ
ವರ್ಷ2014-15
10 ಮಾರ್ಚಿ 2015.
09 ಫೆಬ್ರವರಿ 2015.
08 ಜನವರಿ 2015.
07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014.
06 ನವೆಂಬರ್ 2014.
05 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014.
04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014.
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2014.
02 ಜುಲೈ 2014.
01 ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ/ಜೂನ್ 2014.
ಕ್ರ ಸಂ ತಿಂಗಳು/ವರ್ಷ
ವರ್ಷ2013-14
10 ಮಾರ್ಚಿ 2014.
09 ಫೆಬ್ರವರಿ 2014.
08 ಜನವರಿ 2014.
07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013.
06 ನವೆಂಬರ್ 2013.
05 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013.
04 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013.
03 ಆಗಸ್ಟ್ 2013.
02 ಜುಲೈ 2013.
01 ಜೂನ್ 2013.
YEAR 2012-13
13 ಮಾರ್ಚಿ 2013 | ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು ಮಾರ್ಚಿ 2013
12 ಫೆಬ್ರವರಿ 2013 | ತಿಂಗಳ ತಿರುಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 2013
11 ಜನವರಿ 2013
10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012
09 ನವೆಂಬರ್ 2012
08 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012
07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012
06 ಆಗಸ್ಟ್ 2012.
05 ಜುಲೈ 2012
04 ಮೇ-ಜೂನ್ 2012
03 ಮಾರ್ಚ್ 2012
02 ಫೆಬ್ರವರಿ 2012
01 ಜನವರಿ 2012
ವರ್ಷ2011
12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011
11 ನವೆಂಬರ್ 2011
10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011
09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2011
07 ಜುಲೈ 2011
06 ಜೂನ್ 2011
05 ಮೇ 2011
04 ಏಪ್ರಿಲ್ 2011
03 ಮಾರ್ಚಿ 2011
02 ಫೆಬ್ರವರಿ 2011
01 ಜನವರಿ 2011.
ವರ್ಷ 2010
12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010.
11 ನವೆಂಬರ್ 2010
10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010
09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2010
07 ಜುಲೈ 2010
06 ಜೂನ್ 2010
05 ಮೇ 2010
04 ಏಪ್ರಿಲ್ 2010
03 ಮಾರ್ಚಿ 2010
02 ಫೆಬ್ರವರಿ 2010
01 ಜನವರಿ 2010
ವರ್ಷ 2009
12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009
11 ನವೆಂಬರ್ 2009
10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2009
09 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2009
08 ಆಗಸ್ಟ್ 2009
07 ಜುಲೈ 2009
06 ಜೂನ್ 2009
05 ಮೇ 2009
04 ಏಪ್ರಿಲ್ 2009
03 ಮಾರ್ಚಿ 2009
02 ಫೆಬ್ರವರಿ 2009
01 ಜನವರಿ 2009
ವರ್ಷ 2008
10 ನವೆಂಬರ್/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2008
09 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2008.
08 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008.
07 ಆಗಸ್ಟ್ 2008.
06 ಜುಲೈ 2008.
05 ಜೂನ್ 2008
04 ಮೇ 2008
03 ಮಾರ್ಚಿ/ಏಪ್ರಿಲ್ 2008
02 ಫೆಬ್ರವರಿ 2008
01 ಜನವರಿ 2008
ವರ್ಷ 2007
08 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2007
07 ನವೆಂಬರ್ 2007
06 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2007
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2007
04 ಜುಲೈ 2007
03 ಜೂನ್ 2007
02 ಮೇ 2007
01 ಏಪ್ರಿಲ್ 2007

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಉಬುಂತು ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ.

ಸುದೀಪ್ತಿ ಸಿ.ಎ.ಎಲ್.ಸಿ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ / ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ .

ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ.ವತಿಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿಇ ಕುರಿತು ಕರಡು ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು/ಸಲಹೆಗಳು/ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2013-14 - ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕ.

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ: ಆರ್.ಗೋವಿಂದ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಗೆ ಸಲಹೆ/ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ - ಪ್ರೊ:: ಆರ್.ಗೋವಿಂದ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಉನ್ನತೀಕರಣ & ಪುನರ್ ರಚನೆ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ.

2001-2011ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಬುಕ್ ಲೆಟ್- ಇಂಗ್ಲೀಷ್ | ಕನ್ನಡ.

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.

ಸೌರಭ 2007(ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ).

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೈಪಿಡಿ 2010-11.

ಪಿ ಪಿ ಯು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ
2010ನೇ ಸಾಲು
16 ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ.
15 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತ್ರ.
14 ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು.
13 ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಲೋಕನ.
12 ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಒಳನೋಟ.
11 ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು.
10 ವೃತ್ತಿಪರತೆ.
09 ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ.
08 ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ.
07 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
06 ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ.
05 ಸಭೆ-ಕಾರ್ಯಾಗಾರ.
04 ಜಿಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
03 ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ.
02 ನಿಲ್ದಾನಗಳಿಲ್ಲದ ನಿಡಿದಾದ ಪಯಣ.
01 ಆಯವ್ಯಯದ ಪರಿಚಯ.
2009ನೇ ಸಾಲು
20 ದಿಗಾಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯೋಗ.
19 ತಾರಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವುದು : ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳು.
18 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ.
17 ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎ.ಸಿ.ಗಳ ಪಾತ್ರ.
16 ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗೀದಾರರ ಪಾತ್ರ.
15 ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸಾಂಘಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು.
14 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳು.
13 ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ.
12 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
11 ಶಾಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ.
10 ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಲ್ಪದ ಪಾತ್ರ.
09 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವ.
08 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ.
07 ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ.
06 ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ.
05 ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ.
04 ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೃತ್ತಿಪರ ಸವಾಲುಗಳು.
03 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಕಗಳ ಪಾತ್ರ.
02 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಗಚರ್ಶಿ ತತ್ವಗಳು.
01 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಶಾಸನ ನಿಯಮಗಳು.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್