ಮುಖ ಪುಟ >> ಸಭೆಗಳು _ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿ
ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷ - ಪಿ.ಎ.ಬಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು :
ಕ್ರ.ಸಂ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಗಳ ವಿವರ ವರ್ಷಾವಾರು ಆಯವ್ಯದ ವಿವರ
01 ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷ - 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 1ನೇ ಪಿ.ಎ.ಬಿ. ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ .

 

 

 

 

 

 

>> archive
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್