ಮುಖಪುಟ >> ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ >> ಇ.ಸಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ

 

ಇ.ಸಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ :

ಇ ಸಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿ.

ವಿನ್ಯಾಸ & ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ