ಮುಖಪುಟ >> ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

  Name and Designation Contact No & eMail Address
01

ಡಾ:: ರೇಜು.ಎಂ.ಟಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ

ದೂ    : +91-080 22483040, 22483043.
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್  : +91-080-22126718.
ಮಿಂಚಂಚೆ: spdrmsakarnataka@gmail.com
02

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನ್ನಾಂಬಾ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರಿ)

ದೂ    : +91-948999305
ಮಿಂಚಂಚೆ: rmsakar@gmail.com
03

ಶ್ರೀ ವರದಾನಾಯಕ.,
ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂ    : +91-9480695472
ಮಿಂಚಂಚೆ: rmsakar@gmail.com
04

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್.,
ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಭಿಯಂತರರು

ದೂ    : +91-080-9449874388
ಮಿಂಚಂಚೆ: rmsakar@gmail.com
05

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ.,
ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)

ದೂ    : +91-080-9480695477
06

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಚ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ.,
ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂ    : +91-080-9480695473
07

ಶ್ರೀ ಕಂಬಣ್ಣ.,
ಮುಖ್ಯಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಪ್ರಭಾರಿ)

ದೂ    : +91-080-9449874390
08

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ಹೆಚ್.ಜಿ.,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂ    : +91-080-9448999314
09

ಶ್ರೀ ಐ.ಎಫ್.ಮಾಗಿ.,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂ    : +91-080-9449874386
10

ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್.ರವಿಕುಮಾರ್.,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂ    : +91-080-9480695467
11

ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಮೂರ್ತಿ.ವಿ.,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂ    : +91-080-9448999414
12

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಸುನ್ನೀಸ್ಸಾ.,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ನಿಯೋಜನೆ)

ದೂ    : +91-080-9480695474
13

ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಣವತಿ.ಎಸ್.,
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ

ದೂ    : +91-080-9449874387
14

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮ ಬಿ.ಕೆ,
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ

ದೂ    : +91-080-9480695459
15

ಶ್ರೀಮತಿ ಬದರುನ್ನೀಸ್ಸಾ ಬೇಗಂ.,
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂ    : +91-080-9480695492
16

ಶ್ರೀ ತಾಂಡವರಾಜ್.ಎನ್.,
ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ದೂ    : +91-080-9480886920
17

ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್. ಜಿ.,
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)

ದೂ    : +91-080-9480695480
18

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜಪ್ಪ.ಹೆಚ್.,
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು)

ದೂ    : +91-080-9480695481

ವಿಳಾಸ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ, ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಆವರಣ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್