ಮುಖಪುಟ >> ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

  Name and Designation Contact No & eMail Address
01

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ದೀಪಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ

ದೂ    : +91-080 22483040, 22483043.
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್  : +91-080-22126718.
ಮಿಂಚಂಚೆ: spdrmsakarnataka@gmail.com
02

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗುಣಮಟ್ಟ)

ದೂ    : +91-9480695408
ಮಿಂಚಂಚೆ: directorprogrammes@gmail.com
03

ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ.ಕೆ.ಆರ್.,
ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಭಿಯಂತರರು

ದೂ    : +91-9449874388
ಮಿಂಚಂಚೆ: spe1rmsakar@gmail.com
04

ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ.,
ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಾತರಿ)

ದೂ    : +91-080-9480695477
ಮಿಂಚಂಚೆ: rmsakar@gmail.com
05

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ.,
ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಯೋಜನೆ)

ಮೊ    : 9480695473
ಮಿಂಚಂಚೆ: ssakarplanning@gmail.com
06

ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್.ರವಿಕುಮಾರ್.,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮೊ    : 9480695467
ಮಿಂಚಂಚೆ: rmsakar@gmail.com
07

ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಯ್ಯ.ಎಲ್.ಹೆಚ್.,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮೊ    : 9480695474
ಮಿಂಚಂಚೆ: iedkar2017@gmail.com
08

ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಣವತಿ.ಎಸ್.,
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ

ಮೊ    : 9449874387
ಮಿಂಚಂಚೆ: gsmssaquality@gmail.com
09

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮ ಬಿ.ಕೆ,
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮೊ    : 9480695459
ಮಿಂಚಂಚೆ: satskarnatakahelp@gmail.com
10

ಶ್ರೀಮತಿ ಬದರುನ್ನೀಸ್ಸಾ ಬೇಗಂ.,
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಮೊ    : 9480695492
ಮಿಂಚಂಚೆ: rmsakar@gmail.com

ವಿಳಾಸ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ, ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಆವರಣ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್