ಮುಖಪುಟ >> ಡೌನ್ ಲೋಡ್ಸ್ >> ನಮೂನೆಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಸತಿನಿಲಯ

Tab content.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆ

Maturity Payment Format(14 column proposal format) and 22 Column Format for Girl Child Schme.

 

ವಿನ್ಯಾಸ & ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ