ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯವರ್ತನೆಗಳು >> ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು

ಯೋಜನೆ

ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು

ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ.

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ.

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ- Due to SR rate Strengthening has not sanctioned.

 

ವಿನ್ಯಾಸ & ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ