ಮುಖಪುಟ >> Interventions >> Upgradation of Existing Schools

Profile

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan is a unique educational programme which has been designed in such a way to respond effectively to the emerging demands of our society and rapid developments that are taking place due to liberalization Privatization and Globalization. This is clearly the next step after universalizing elementary education. Universalisation of Access, Quality improvements, Equity, Institutional reforms and strengthening of resource institutions are key strategies to achieve the target of Universalizing secondary education. Universalisation of secondary education denotes two processes. Firstly Access, This means universal provision of secondary schools and universal enrolment of children in the age group of 14 to 18 group . All children in the age group of 14 to 18 should have access to secondary schools. There should not be any discrimination on grounds of sex, religion, caste, place, or socio economic status. Secondly Success:- By simple providing access to secondary schools we cannot claim that we have universalized secondary education . Along with access to schools we should make adequate provisions in the schools so that children can experience success in secondary education. Adequate number of trained teachers, qualitative learning and teaching materials, aids and equipment, classrooms, etc. should be provided in each and every school to facilitate successful completion of secondary education. Success is to be determined in terms of attainment of Minimum Levels of Learning which means most of the students would acquire most of the competencies.

Upgradation

Upgradation for the year 2015-16.

Upgradation for the year 2011-12 - Due to SR rate Upgradation has not sanctioned.

Upgradation for the year 2010-11 English | Kannada.

Upgradation for the year 2009-10 English | Kannada.

 

 

ವಿನ್ಯಾಸ & ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ