ಮುಖಪುಟ >> Meeting Proceedings

EC Meetings

Sl No Meeting Details Meeting Date1
10
10th EC Meeting Proceedings. 04-01-2017
09
9th EC Meeting Proceedings. 27-01-2015
08
8th EC Meeting Proceedings. 04-03-2014
07
7th EC Meeting Proceedings. 10-10-2013
06
6th EC Meeting Proceedigs. 10-06-2013
05
5th EC Meeting Proceedigs. 17-01-2013
04
4th EC Meeting Proceedigs. 13-06-2012
03
3rd EC Meeting Proceedings. 03-11-2011
02
2nd EC Meeting Proceedings. 24-10-2009
01
1st EC Meeting Proceedings. 20-07-2009

 

Other Meetings

Sl No Meeting Details Meeting Date
01 Civil works review meeting proceedings held on 30-07-2013.  

 

 

ವಿನ್ಯಾಸ & ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ