ಮುಖ ಪುಟ >> ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
01 ಶ್ರೀಮತಿ ಏಂ.ದೀಪಾ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂ : +91-080 22483040
ಫ್ಯಾ : +91-080-22126718
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : spdssakarnataka@gmail.com
ಇ.ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 22483580, 22484720
02
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು)
ದೂ :+91-080 22485576
02 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಿರಿಯಣ್ಣನವರ್
ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)
ದೂ :+91-080 22103094
ಮೊ : 9448999423
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssajda123@gmail.com
03 ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ.ಕೆ
ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು)
ಮೊ : 9448999307
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : jdprogramme123@gmail.com
04 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಎಸ್.ಕರಿಚನ್ನಣ್ಣನವರ್
ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗುಣಮಟ್ಟ)
ಮೊ : 9448999306
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : jdquality123@gmail.com
05 ಶ್ರೀ ಕಂಬಣ್ಣ.ಡಿ
ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ : 9448999308
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssaaccounts@yahoo.co.in
06 ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಜೇ ಅರಸ್
ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಆಡಳಿತ)
ಮೊ : 9448999310
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : spoadmin@gmail.com
07 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ
ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಗುಣಮಟ್ಟ)
ಮೊ : 9448999311
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssaqmt2016@gmail.com
08 ಶ್ರೀ ಆರ್.ರಘುನಂದನ್
ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು)
ಮೊ : 9448265969
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssakarnataka@gmail.com
09 ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್.ಸಿ.ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಮೊ : 9448999309
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssacivil@yahoo.co.in
10 ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಕೋರೇಮಠ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ : 9448999319
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : voekar@gmail.com
11 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ : 9448999318
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssatraining456@gmail.com
12 ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎಂ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ : 9448999468
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : satskarnatakahelp@gmail.com
13 ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ರಾಜು.ಪಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ : 9448999315
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssakaraccess@gmail.com
14 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳ.ಜಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ : 9448999317
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssakarquality@gmail.com
15 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ.ಜಿ.ಎಸ್
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ : 9480695468
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssaqmt2016@gmail.com
16 ಶ್ರೀ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ.ಬಿ
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ : 9480695471
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssamedia1234@gmail.com
17 ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ.ಎಸ್
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ : 9448999493
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : innovativermsa2017@gmail.com
18 ಶ್ರೀ ಮನುಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಎಂ
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ : 9448999417
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : kpsssk2018@gmail.com
19 ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಮೊ : 9480695480
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ : ssakarnataka@gmail.com

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. & ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು :: 1800-42534567 [10.00 ರಿಂದ to 5.30 ವರೆಗೆ]

ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ :

ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಆವರಣ,
ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.
ಕರ್ನಾಟಕ.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್