ಮುಖಪುಟ >> ಸೇವಾವ್ರತಿ

 

ಸೇವಾವ್ರತಿ :

 

Provision of a secondary school within reasonable distance of any habitation with a maximum distance of five kilometres. If required residential schools shall be opened for girls, socially and economically weaker sections, religious minorities and sparsely populated regions. Ensure universal access and thereby universalisation of Secondary Education in the state where the state will reach GER of 80% by the end of the eleventh five year plan in 2012, and a GER of 100% by end of twelfth five year plan in 2017. Improve the quality of education being provided in all secondary schools.

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್