ಮುಖಪುಟ >> ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ >> ನಿಲುವು

 

ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಎ ನಿಲುವು :

Provision of free access to good quality secondary education to all young persons in the age group 14-18 years irrespective of gender, creed, religious denomination, physical and mental disabilities and social and economic status so as to enable them to progress towards becoming socially and economically active citizens capable of contributing positively to their own holistic development and that of the state and country as a whole.

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್