ಮುಖಪುಟ >> ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :

  Name and Designation Contact No & eMail Address
01 ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಾವೇರಿ.ಬಿ.ಬಿ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂ : +91-080 22483040
ಮೊ. 9448999301
ಇ-ಮೇಲ್ : spdssakarnataka@gmail.com
ಇ.ಪಿ.ಎ.ಬಿ.ಎಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 22483580, 22484720
02 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು)
ದೂ :+91-080 22485576
03

ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಸ್. ಗೀತಾ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗುಣಮಟ್ಟ)

ಮೊ. 9480695408
ಇ-ಮೇಲ್: directorqualityssk@gmail.com

04

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾವಿನಾಜರೆ
ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)

ಮೊ. 9448999423
ಇ-ಮೇಲ್:ssajda123@gmail.com

05

ಶ್ರೀ. ವೈಶಿವರಾಮಯ್ಯ
ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)

ಮೊ. 9448999439
ಇ-ಮೇಲ್: sskjdp@gmail.com

06

ಎಸ್.ಜಿ.ನಾಗೇಶ್
ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗುಣಮಟ್ಟ)

ಮೊ. 9448999436
ಇ-ಮೇಲ್: sskjdq@gmail.com

07 ಖಾಲಿಹುದ್ದೆ
ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗುಣಮಟ್ಟಖಾತ್ರಿ)
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:jdqualityassurence@gmail.com
08 ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳಾ.ಆರ್
ಹಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9480695477
ಇ-ಮೇಲ್:
09 ಡಾ.ಪಾಂಡುರಂಗ
ಹಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999310
ಇ-ಮೇಲ್:ssaspoadmn@gmail.com
10 ಶ್ರೀ. ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪಕೆ.ಬಿ
ಹಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999312
ಇ-ಮೇಲ್:
11 ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್.ಆರ್. ಶೈಲಜಾಕುಮಾರಿ
ಹಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999399
ಇ-ಮೇಲ್:
12 ಶ್ರೀ.ದಯಾನಂದರಾಮಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ
ಹಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999311
ಇ-ಮೇಲ್:
13 ರಾಜ್ಯಯೋಜನಾ ಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್: spe3rmsakar@gmail.com
14 ಶ್ರೀ. ಆರ್.ಕೆ. ಮಹೇಶ್
ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊ. 9448999308
ಇ-ಮೇಲ್:caossk2019@gmail.com
15 ಐ.ಎಫ್.ಮಾಗಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು, (ಕಾಲೇಜುಶಿಕ್ಷಣಇಲಾಖೆಗೆನಿಯೋಜನೆ)
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
16 ಶಾಂತಲಾಆರ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9480695552
ಇ-ಮೇಲ್: sskplanning2022@gmail.com
17 ಕೆ.ಎಲ್. ರಮೇಶಯ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999309
ಇ-ಮೇಲ್: ssakaraccess@gmail.com
18 ಶ್ರೀ ಲತಾಕೋಠೆಮಠ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999319
ಇ-ಮೇಲ್: voekar@gmail.com
19 ಪ್ರಮೀತಾಆದೋನಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999317
ಇ-ಮೇಲ್:sskpoecell@gmail.com & ssknep2020@gmail.com
20 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
21 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
22 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
23 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
24 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ವಿ
ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು (ನಿಯೋಜನೆ)
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
25 ಶ್ರೀ. ಚವಾಣ್.ಎಸ್.ಎನ್
ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು (ನಿಯೋಜನೆ)
ಧಾರವಾಡ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
26 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
27 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
28 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
29 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
30 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
31 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
32 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
33 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
34 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
35 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
36 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
37 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
38 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
39 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
40 ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ
ಮೊ.
ಇ-ಮೇಲ್:
41 ಶ್ರೀಮತಿ. ನೆಲ್ಲೇರಿ ಉಮೇಶ್ವರಿ
ಕಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9480695459
ಇ-ಮೇಲ್:sskplanning2022@gmail.com
42 ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಶ್ರತ್ಸುಲ್ತಾನ
ಕಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9480695411
ಇ-ಮೇಲ್:
43 ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೇಮಾವತಿವಿ
ಕಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9480695471
ಇ-ಮೇಲ್: ssamedia1234@gmail.com
44 ಡಾ.ಗುಣವತಿ.ಎಸ್
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9844863674
ಇ-ಮೇಲ್: ssaqanalikali@gmail.com
45 ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಂಜುಳಾ.ಜಿ.ಎಸ್.
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9480695468
ಇ-ಮೇಲ್: ssaqmt2016@gmail.com
46 ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಹದೇವಮ್ಮಎಸ್.
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999493
ಇ-ಮೇಲ್:innovativessk2022@gmail.com
47 ಶ್ರೀಮತಿ. ಎಂ.ಎ. ಲತಾ
ಕಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999306
ಇ-ಮೇಲ್:jpossk2020@gmail.com
48 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸರಿತಾಜಿ
ಕಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999317
ಇ-ಮೇಲ್: sskpotalp@gmail.com
49 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿ.ಕೆ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ
ಕಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9480695474
ಇ-ಮೇಲ್:
50 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಓ.ಗುರುರಾಜ್
ಕಿರಿಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮೊ. 9448999417
ಇ-ಮೇಲ್: kpsssk2018@gmail.com
51 ಶ್ರೀ.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ್
ಸಹಾಯಕನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಿಯೋಜನೆ )
ಮೊ. 7259482028
ಇ-ಮೇಲ್:
52 ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಮೊ. 9480695480
ಇ-ಮೇಲ್:nagu6000@gmail.com

ವಿಳಾಸ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ, ಹೊಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಛೇರಿಗಳ ಆವರಣ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್