ಮುಖಪುಟ >> ಮಧ್ಯವರ್ತನೆಗಳು >> ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು

ಯೋಜನೆ

ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು

ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ.

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ.

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ- Due to SR rate Strengthening has not sanctioned.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್